Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer: M.J. Reijling, handelend onder de naam Lemonheads, gevestigd te Breda, bij het Handelsregister geregistreerd onder nummer 50866648, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten.
 3. Order: elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht van de Opdrachtgever, al dan niet voortvloeiende uit of samenhangende met een samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, op alle door Opdrachtnemer verrichte diensten en/of handelingen en op alle door Opdrachtnemer geleverde producten. Van deze voorwaarden zal worden verwacht dat zij de Opdrachtgever bekend zijn en tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van algemene inkoop of andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Deze zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 3. Afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer
 4. In geval van strijdigheid tussen enige bepaling in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
 5. Indien een of meer bepalingen in de Overeenkomst nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de (ver)nietig(d)e bepaling nauwgezet in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en acceptatie

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle door Opdrachtnemer aangeleverde offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven die gelden tijdens de betreffende aanbieding. Prijsverhoging als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Iedere offerte van Opdrachtnemer vormt een ondeelbaar geheel, en kan slechts geheel – en niet gedeeltelijk – worden aanvaard.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Indien een aanbieding of een offerte gedaan door Opdrachtnemer niet binnen veertien dagen nadat deze door Opdrachtnemer is verzonden door de Opdrachtgever zal zijn aanvaard, zal het aanbod van Opdrachtnemer zijn vervallen.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomsten

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoren te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtnemer heeft ook het recht de uitvoering op te schorten, indien de factuur die betrekking heeft op een voorgaande fase niet door de Opdrachtgever is voldaan. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Annulering/wijziging

 1. De Opdrachtgever is gerechtigd een Order te annuleren voordat Opdrachtnemer met de uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt, zulks ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer, mits hij de kosten vergoedt welke Opdrachtnemer alsdan reeds ter voorbereiding van de uitvoering van de Order heeft gemaakt. Daaronder wordt begrepen een vergoeding ter zake gederfde winst, kosten van ingekochte zaken en diensten alsmede een redelijke vergoeding ter zake de tijd die door Opdrachtnemer is besteed aan voorbereiding van de uitvoering van de Order en de voorbereiding van de totstandkoming van de Order.
 2. Indien een Opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Opdrachtnemer tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voor zover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomst en overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is Opdrachtgever verplicht aan Opdrachtnemer de door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de Opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de Opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd, terwijl Opdrachtnemer reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat de wijziging niet volledig of niet tijdig is gerealiseerd.
 3. Indien een Opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen, aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van de vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen, bij gebreke van dien is Opdrachtnemer slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan de door Opdrachtnemer aan derden minder betaalde kosten.

Artikel 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle opgegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, reis- en verletkosten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De tarieven zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de overeenkomst is 100).
 3. De betaling van de facturen van Opdrachtnemer dient effectief te geschieden zoals aangegeven op de betreffende facturen, binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten. De op de bankgiroafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingsverplichting aan haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van anderhalf procent over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 5. Alle kosten van invordering van de door Opdrachtgever verschuldigde gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van de door Opdrachtnemer in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
 6. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Opdrachtnemer telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Opdrachtnemer Opdrachtnemer is niet gehouden tot betaling van rente over voorschotbedragen.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd een naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.
 8. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Opdrachtnemer hiertegen niet binnen acht werkdagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

Artikel 7 Klachten

 1. De Opdrachtgever is  verplicht om met bekwame spoed na uitvoering van elke Order te onderzoeken of deze conform de overeenkomst is uitgevoerd. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer terstond in kennis te stellen van gebleken onvolkomenheden. De desbetreffende  kennisgeving dient Opdrachtnemer uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de Order te hebben bereikt, bij gebreke waarvan tussen partijen vaststaat dat de geleverde dienst aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Opdrachtnemer is  steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van eerdere ondeugdelijke prestaties. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer daartoe in de gelegenheid te stellen gedurende een redelijke termijn, welke daar Opdrachtnemer na overleg met de Opdrachtgever wordt vastgesteld. Elke rechtsvordering tot nakoming of schadevergoeding alsmede elk opschortingsrecht zijdens de Opdrachtgever is uitgesloten indien aan het bepaalde in dit lid niet is voldaan.

Artikel 8 Wanprestatie/beëindiging van de overeenkomst/schadevergoeding/opschorting

 1. Indien
  1. Opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; of
  2. Een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de  bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van Opdrachtnemer; of
  3. Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet of niet geheel nakomt; of
  4. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
  5. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever,
   wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Opdrachtnemer’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. Opdrachtnemer is niet gehouden tot betaling van enige  schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
 2. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet (tussentijds) opzeggen.
 3. De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post, waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakomingen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 4. In het geval Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel op prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerk voor ongedaanmaking, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. De bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Opdrachtnemer al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven mitsdien verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 5. Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven ook hun werking houden na de beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 9 Levertijden

 1. Alle door Opdrachtnemer overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen in de zin van de wet. Opdrachtnemer spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten in het geval Opdrachtgever niet, althans niet volledig en/of niet tijdig aan haar (betalings)verplichting voldoet. Alle nadelige gevolgen van het opschorten door Opdrachtnemer komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal Opdrachtnemer alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Opdrachtnemer tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer of uitvoer beperken, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen of storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt.

Artikel 11 Verjaring

 1. Elke rechtsvordering jegens Opdrachtnemer, samenhangend met een overeenkomst op welke deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,  verjaart door het verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard ook als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld zijdens Opdrachtnemer Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
 2. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij in rekening heeft gebracht of mag brengen ter zake de Order waarmee de schade samenhangt.
 3. Indien de Opdrachtgever een website, extranet, intranet of een andere webapplicatie of media-uiting door Opdrachtnemer heeft laten vervaardigen in overeenstemming met de door de Opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van de door Opdrachtgever verstrekte materialen, vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun octrooi- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie voortvloeiend uit de door Opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden vanwege schade die is ontstaan door onrechtmatig, althans onzorgvuldig gebruik van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde producten en/of diensten.
 4. Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en betreffende de vrijwaring van Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Opdrachtnemer als derden voor wier handelen dan wel nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk kan zijn.

Artikel 13 Materialen

 1. De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid, volledigheid en bruikbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst aangeleverde informatie.
 2. Alle zaken en bescheiden welke door Opdrachtnemer of in opdracht ter uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd en ter beschikking worden gesteld of worden blijven c.q. worden eigendom van Opdrachtnemer
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden de in het vorige lid na gebruik en/of verwerking bedoelde zaken aan de Opdrachtgever af te geven. Zaken die door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld, zijn eigendom van Opdrachtnemer, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Informatieplicht/geheimhouding

 1. Opdrachtnemer verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionaris, werknemers of vertegenwoordigers van Opdrachtgever in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.
 2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie. .

Artikel 15 Hoofdelijkheid

 1. Indien met Opdrachtgever verschillende personen of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Opdrachtnemer behoudt de auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, concepten, ontwerpen et cetera, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Opdrachtnemer hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. Alle door Opdrachtnemer vervaardigd materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten als waar het oorspronkelijk voor gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend door Opdrachtnemer

Artikel 17 Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Lemonheads persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lemonheads verwijst voor verdere informatie naar de privacyverklaring.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Lemonheads nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 18 Toepasselijk recht bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst moeten in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan een bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

Artikel 19 Wijzigingen

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is zij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen zeven dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden, indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Contact

Bel ons voor een eerste advies of afspraak. We vertellen je graag meer over onze visie, aanpak en ideeën voor jouw project.

   06 – 14 96 49 72

    info@lemonheads.nl